1 – מבוא

 1. שלום וברוכים הבאים לאתר "tzvikrinsky" (להלן: "האתר", "החברה").
 2. העסק מספק שירותי ייעוץ, הדרכות ושירותים נוספים כמפורט להלן ורשומה כחוק תחת עוסק – ווב טייגר ע.מ: 300140696.
 3. אנו שמחים שבחרתם לעשות שימוש באתר ומתכבדים להציג בפניכם את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש וכללי ההתנהגות באתר. לתשומת לבכם, תקנון האתר חל ומחייב כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים.
 4. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד או יותר מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. המשך שימוש באתר או לחלופין רכישת מוצרים או שירותים ממנו, מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
 5. אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתו.
 6. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 7. במידה וברצונכם לשאול כל שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בסמס, ווטסאפ או להתקשר למספר 0533404134 נשמח להשיב.
 8. אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

2 – שירותים

 1. תנאי השימוש מפרטים את התנאים לקבלת השירותים בין tzvikrinsky (להלן “החברה”) המספקת שירותי ייעוץ והדרכות, לבין מקבל השירותים להלן (“הלקוח”) המעוניין בשירותים אילו.
 2. השירותים המוצעים:

2.1 ייעוץ אישי – לתמיכה, הדרכות, ייעוץ כללי וכדו'

2.2. הדרכות דיגיטליות – קורסים דיגיטליים ומנויים למועדון.

3 – שימוש בשרת

 1. החברה תספק שירותים ללקוח בהתאם להזמנה שתבוצע על ידי הלקוח והסדרת התשלום בפועל.
 2. החברה תספק ללקוח את השירותים על בסיס החבילה בה הוא בחר. מובהר כי יתכן צורך בשימוש בתוספים בבעלות צדדים שלישיים, שאז הלקוח ישא בתשלום עבור תוספים אלה.
 3. הלקוח ישתמש במשאבים שהוקצו לו בהתאם לחבילה בה. כל חריגה מצד הלקוח הן ביודעין והן בלא יודעין תהווה סיבה להקפאת חשבונו בשרת ו/או סגירה מיידית וללא כל התראה מוקדמת.
 4. כל ניסיון שימוש לרעה ובכללו החדרת וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכניות זוללות זיכרון תגרור סגירה מיידית של החשבון.
 5. כל חריגה מתעבורת נתונים בלתי סבירה – מעל 50GB תעבורה חודשית – תחויב בתשלום נוסף.
 6. לא תינתן עדיפות בהקצאת משאבי השרת לאף אתר ובשום מקרה.
 7. חברת דיביין אתרים מתחייבת לספק את חבילת האחסון לאתר בתוך 48 שעות מיום ההזמנה והתשלום בגינה.
 8. חברת דיביין אתרים  תעלה תוכן אתר של לקוח אל שטח האחסון רק לאחר שהלקוח הזמין את השירות והסדיר את התשלום בפועל, שאז החברה מתחייבת להעלות את האתר כולל הבסיס נתונים תוך 72 שעות מיום התשלום עבור השירות.
 9. כל חריגה מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה ללקוח תחויב בתשלום נוסף.
 10. אם לקוח ביקש לעזור לו בעליית האתר שלו לשטח האחסון ולא שילם על השירות חברת דיביין אתרים אינה מחוייבת לעשות זאת – בכל מקרה העזרה לא מחייבת את חברת דיביין אתרים בזמן כלשהו.

4 – ייעוץ אישי

 1. העסק לא מתחייב לתוצאות כספיות, התשלומים הינם עבור שירותי העסק כגון זמן ייעוץ או גישה לתוכן כפי שסוכם.

5 – קבלת שירותים

 1. השירותים הניתנים ע”י tzvikrinsky ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS ), לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי tzvikrinsky בגין איכות, יכולת, ציפיות השרות ו /או התאמה לצרכיו.
 2. החברה שומרת את הזכות להשתמש בעדויות ותודות שהתקבלו מלקוחות. בכל טענה בנושא, יש לשלוח בקשה עם קישורים לעמודים שבהם מופיעים העדויות שתרצו שנסיר.
 3. בכל מקרה של תקלה טכנית בכללה נפילת שרתים ו/או תקלות תשתית ו/או שיבושים המונעים או משבשים את שירותי חברת tzvikrinsky, בכללם שרותי אחסון האתרים, יציבותם ויכולת הגישה מכל סוג שהיא וכן את שרותי הדואר, שרותי ה FTP והגישה לאתר, תפעל tzvikrinsky באופן סביר לתיקון התקלה מרגע שנודע לה אודותיה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו ש tzvikrinsky אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או שיבושים המאפיינים שירות טכנולוגי זה.
 4. tzvikrinsky רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת המערכות, שיפור ושדרוג התוכנות ומערכות התקשורת. tzvikrinsky תפעל כמיטב יכולתה לצמצם פרקי זמן אלו ותשתדל ככל יכולתה לעשות זאת בשעות שבהן ישנן תעבורה מופחתת.
 5. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת tzvikrinsky בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אבדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותינו, וחברתנו לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק לרבות עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, ללקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השרות. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם tzvikrinsky ללקוח על הסכום החודשי ששילם הלקוח ל tzvikrinsky. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה סבירה בהתחשב באופי השרות

כל הפרה של סעיף ו/או סעיפים מהסכם זה מהווה הפרה חמורה של ההסכם.

6 – ביטול עסקה ומדיניות החזר כספי

 1. כל עוד סופק ללקוח השירות או המידע שנרכש, אין החזר כספי.
 2. מוצרי מידע, כגון קורסים דיגיטליים, מדריכים דיגיטליים וכדו', ניתן לבטל עד 14 ימים ובתנאי שלא הורדו קבצים ולא זוהה גלישה/כניסה לתוכן, בכל מקרה אחר לא ניתן לבטל.
 3. דחיית פגישות אפשרית בתנאי שניתנה הודעה לפחות 48 שעות לפני כן, אחרת השירות יתבטל וללא החזר כספי.
 4. הלקוח רשאי לדרוש החזר בגין חלקים מתוך חבילת שירות (חבילת פגישות, מנוי שנתי, חבילת שירותים, חבילת קורסים וכדו') ואשר הלקוח שילם עבורם מראש, בתנאים הבאים:
  א. לא החלה העבודה ו/או האספקה לחלקים בגינם הלקוח מבקש החזר.
  ב. קיזוז מחיר החלקים שסופקו, לרבות בונוסים, לפי המחיר שהיה הלקוח מחויב לו רכש כל רכיב בנפרד (מחירון).
  ג. היתרה, אם ישנה, תוחזר בקיזוז 5%  מסכום העסקה או תשלום בסך של 100 ש”ח (הנמוך מהשניים) עבור דמי טיפול וביטול.
 5. בקשות לביטול שירותים יועברו בדואר אלקטרוני ל  [email protected] – ויטופלו עד כ-48 שעות לאחר מכן. בהתאם יש לבקש ביטול מנויים חודשיים לפחות 48 שעות לפני החיוב הבא.

8 – אחריות החברה 

 1. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות מעת לעת את עיצובו, מראהו, זמינות, אופי ותצורת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות העשויים להתרחש אגב ביצועם.
 2. האתר יהיה רשאי להעביר את כתובת המתחם לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו של האתר.
 3. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת המיזם  רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 4. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק שירות תקין באיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, העתקות בלתי מורשות של התוכן על ידי צדדים שלישיים, תקלות או כשלים- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל הנהלת האתר או מי מספקיה. האתר ו/או מי מטעמו, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר ו/או לכל צד שלישי, בכל דרך ובכלל זה מבלי להגביל, לנזק כספי, למוניטין או לנזק למידע הנובע מהשימוש, או מחוסר היכולת להשתמש, באתר ובשירותים המוצעים בו.
 5. האתר, התוכן והשירותים הקיימים בו מסופקים כפי שהם (AS IS) וללא כל סוג של מצג ובכלל זה ללא הגבלה, אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת ו/או לאיכות מסוימת.
 6. לעיתים, האתר לא יהיה זמין לצורך עבודות תחזוק, שדרוג או מכל סיבה אחרת כגון תקלות טכניות, ולמיזם אין כל חובה להודיע מראש על אירועים שכאלו. מובהר כי המיזם אינו, ולא יהיה, אחראי להשלכות של תקלות טכניות מכל סוג שהוא על השירותים באתר, לרבות הליך הגיוס, ובכלל זה מבלי להגביל, עומס יתר על האתר או על השרתים שיגרום לקריסת האתר,  גלישה איטית וכדומה.
 7. הנך נותן בזאת התחייבות מפורשת ובלתי חוזרת לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בכפוף להמצאת דרישה ראשונה בעניין בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד  האתר בהקשר לתוכן שהועלה על ידך וזאת כתוצאה מאי קיום התחייבויותיך ו/או הצהרותיך על פי הסכם זה.

9 – קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, אייקונים (ICONS), מידע, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב, הנתונים, השיטות והסודות המסחריים ו/או כל חומר אחר הכלול בו,  שייכות לאתר ו/או לחברה בלבד.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ככל שתינתן.
 3. השמות "tzvikrinsky" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הלוגו שלה וכל סימן אחר המזהה אותה, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. חל איסור חמור לחדור לשרת האתר ואין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר או כל שימוש בכריית נתונים, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר כמו כן, אין לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לפגוע בפרטיותם ו/או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר.

10 – פרטיות

 1. האתר מכבד את פרטיותם של לקוחות האתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידני החברה אודות הלקוח וכיצד החברה משתמשת בו ואילו אפשרויות יש ללקוח להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. כאמור לעיל, במידה וברצונכם לרכוש שירות מהחברה, תתבקשו למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הלקוח, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 3. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי המשתמשים באתר לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימם, מחקר פנימי וסטטיסטיקה, וכן לשם פנייה עתידית אליהם במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים (בין קיימים ובין עתידיים). המשתמשים יהיו רשאים לבקש מהאתר להסירה מרשימת דיוור כאמור בכל עת.
 4. הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
 5. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 6. במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה לאתר ו/או במועד אחר, האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 7. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 8. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 9. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.
 10. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שיורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.
 11. האתר והתוכן הקיים בו מסופקים כפי שהם (AS IS) וללא כל סוג של מצג ובכלל זה ללא הגבלה, אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת, לאיכות מסוימת.
 12. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים, לרבות שימוש בהצפנה, וזאת על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של האתר.
 13. האתר יהיה רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, שינויים במדיניות הגנת הפרטיות.
 14. ההרשמה לאתר או לכל תוכן ספציפי באתר הדורש הרשמה, מהווה אישור שנפנה אליכם עם הצעות שיווקיות, לרבות באימייל וטלפון. ניתן בכל שלב לבקש בכתב למחוק את פרטי הקשר שלכם.

11 – נגישות

 1. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
  התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
  הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
  האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.
  מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
 2. לכל בעיה/הערה בנושא נגישות האתר נא לפנות לצבי קרינסקי – [email protected] | 0533404134
 1. החברה ו/או האתר יהיו רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תנאי שימוש אלה, לצדדים  שלישיים, כפי שימצאו לנכון, וזאת ללא צורך בהודעה מראש ו/או פרסום באתר.
 2. כל וויתור על תנאי כזה או אחר מהתנאים לעיל לא ייחשב וויתור מתמיד על תנאי זה או על כל תנאי אחר מהתנאים, והימנעות מלטעון לזכות כלשהי תחת התנאים אינה יוצרת וויתור על זכות זו.
 3. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

שמחים להעניק לכם שירות – צוות מרכז צבי קרינסקי